OPVaV
NSRR


Názov projektu:

             Centrum aplikovaného výskumu kompozitných materiálov pre hĺbkovú geotermiu

Operačný program:

Výskum a vývoj

Prioritná os:

4   Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie :

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Kód výzvy:

OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Trvanie projektu:

09/2009 – 08/2011


Cieľom projektu je vyriešiť materiálové zloženie kompozitných zmesí pre kontinuálnu technológiu paženia určenú pre hĺbkovú geotermiu.

Špecifické ciele projektu:

- Zistenie aktuálneho stavu v oblasti materiálového zloženia a technologických postupov pri vrtoch určených
   pre hĺbkovú geotermiu – zhodnotenie súčasných poznatkov
- Návrh zloženia kompozitných cementových a bezcementových receptúr pre kontinuálnu technológiu paženia    určenej pre hĺbkovú geotermiu
- Verifikácia rozhodujúcich úžitkových vlastností finalizovaných receptúr v modelových podmienkach blízkych    očakavánemu stavu pri hĺbkovej geotermii
- Statická analýza paženia otvoru hĺbkového geotermálneho vrtu